onsdag 16 mars 2011

En tydlig arbetslinje även i Malmö.

I Sverige är nu sysselsättningsfallet efter finanskrisen återhämtat även om arbetslösheten är fortsatt hög (8,2 % i januari 2011). Efterfrågan på arbetskraft ökar kraftigt och 2010 noterade Arbetsförmedlingen den högsta decembersiffran på antalet lediganmälda platser sedan 70-talet. Dessvärre syns inte effekterna av återhämtningen i Malmö. Orsakerna kan naturligtvis vara flera, varav en är det försämrade arbetsmarknadsläget i Danmark

Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Även om förutsättningarna för fler i arbete många gånger börjar just lokalt, har det kommunala perspektivet ofta saknats i den moderata jobbpolitiken. Att avgörande delar av arbetsmarknadspolitiken avgörs av riksdagen betyder inte att det saknas möjligheter att lokalt kunna göra stora insatser för att bryta utanförskap och skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen. Att arbeta med näringslivsklimatet och att kommunen kommunicerar med näringslivet för att få reda på dess behov är en bra början. Kommunledningen måste visa intresse för de lokala företagens situation.

Malmömoderaterna har under årens lopp föreslagit metoder för minskat utanförskap, däribland att olika typer av försörjningsstöd måste vara knutna till tydliga krav på motprestation för att motverka passivitet. Idag är försörjningsstödet och arbetsmarknadspolitiken utspridda på olika kommunala förvaltningar. Dessa måste naturligtvis knytas ihop för att inte arbetsföra människor ska hamna i livslångt bidragsberoende.

Näringslivet måste också knytas närmare skolorna. Det ska vara enkelt för de företag som vill bygga upp mentorskapsprogram eller bidra med sina kontakter och nätverk att komma i kontakt med Malmös skolor. Malmö borde också satsa betydligt mer på samarbete med organisationer som Ung företagsamhet som utbildar ungdomarna i entreprenörskap. Trots de skriande behoven har alla våra förslag om att öka kontaktytorna mellan Malmös unga och arbetslivet hittills mötts av kalla handen från vänstermajoriteten.

Idétorkan hos Malmös styrande vänsterkartell uppenbar. Faktum är att inga nya idéer har presenterats sedan Alliansregeringen vann valet 2006. All energi har istället ägnats åt att skylla Malmös problem på regeringen. Därför var det också ganska talande när det nya arbetsmarknadskommunalrådet Andreas Schönström (S) reagerade på regeringens initiativ om att utreda etablering av ekonomiska frizoner i områden med hög arbetslöshet genom att säga att det vore mycket bättre med en satsning på AMS-utbildningar.

Malmömoderaterna storsatsar i vår på att ta fram en modern och effektiv kommunal arbetsmarknadspolitik för ett Malmö där arbetslinjen står i centrum. Vi ska studera goda exempel både i Sverige och utomlands och jag kan redan nu utlova slakt av ett antal heliga kor.

torsdag 20 januari 2011

PAUS I BLOGGANDET

Det har varit en lång paus i bloggandet för min del, men bot och bättring är på väg. Inom kort kommer en gemensam blogg för oss moderater som arbetar i frihetens tjänst på stadshuset i Malmö att läggas upp på www.malmomoderaterna.se. På återseende.

fredag 29 oktober 2010

"Femårsplan" för Malmö.

De rödgröna i Malmö har kommit överens om nya riktlinjer för samarbetet de kommande 4 åren. Det är inte mycket nytt som presenteras i det tolvsidiga dokumentet, men det som är nytt osar av ökat vänsterinflytande. När det gäller att komma åt Malmös ödesfråga, det växande utanförskapet, lämnar dokumentet mycket i övrigt att önska.

Några exempel ur överenskommelsen nedan:

För att komma år problemen i skolan föreslår man t ex att ännu mer ämnesundervisning ska ske på modersmålet. Konsekvensen av detta är naturligtvis att barn med bristande svenskkunskaper ska möta svenska språket under ännu färre timmar än idag. Detta är inte lösningen! Svenska språket är nyckeln till det svenska samhället och en förutsättning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden i framtiden. Ett betydligt bättre sätt att angripa problemet är att satsa rejält på svenskundervisningen i början av barnens vistelse i Sverige för att sedan gå över till ämnesundervisning och ordinarie skola. Visst, barnen kanske får börja vanlig skola något år senare än andra jämnåriga, men de får istället en rimlig chans att klara kunskapsmålen i framtiden. Det är så vi kan lägga en stabil grund, istället för att bara lappa och laga med sommarskolor osv efter nian.

Kommunisterna i Malmös vänster har dessutom fått igenom sitt krav på återkommunalisering av upphandlade välfärdstjänster. När avtalen för upphandlade tjänster går ut ska dessa utvärderas och ställas mot alternativet "egen regi" innan de upphandlas igen. Detta rimmar väldigt illa med stadens ambitioner att verka näringslivsvänligt. Kommunal konkurrens är ofta den tydligaste kritiken som stadens näringsliv riktar mot Malmö stad i olika undersökningar. Tror inte att den kritiken kommer att minska kommande mandatperiod.

När det gäller tryggheten är det tydligt att kommunisterna och miljöpartisterna fått gehör för sin kritik mot kameraövervakning. Inte heller denna mandatperiod ska försöksverksamheten permanentas. Reepalus förslag om att kameraövervaka stråket lär därmed inte bli verklighet oavsett vilka förändringar i lagstiftningen som Alliansregeringen genomför. Platt fall alltså!

Kommunisterna har även fått genomslag för sitt förakt för ägandet när det gäller bostadspolitiken. I dokumentet skriver man att "Vi vill att alla ska ha tillträde till bostadsmarknaden på lika villkor". En tydlig signal till byggbolagen/fastighetsägarna att de på sikt kommer att tvingas till att lämna över alla hyresrätter till den kommunala bostadsförmedlingen. Antalet byggbolag som knackar på Malmös dörr när detta blir verklighet är nog inte särskilt många.

Förslaget ska inte misstolkas som man menar att alla ska ha rätt till en bostad, utan att alla oavsett vilka behov du har, om du är ensamstående förälder eller om du precis upptäckt att det är dags att flytta hemifrån, så är en kölapp till den kommunala bostadskön det alternativ som ska erbjudas dig. Det är inte rättvisa att inte ta några individuella hänsyn. Det är ett osmakligt förakt mot individen!

Som vanligt ser vänsterledningen inga fördelar i människors möjlighet att göra bostadskarriär, d v s att under livet förändra sin boendesituation efter sina förändrade behov och därmed under resans gång frigöra bostäder efter hand som man själv flyttar. Man ser heller inga fördelar med tryggheten i att kunna äga sin egen bostad. Tänk om boende i Malmös utanförskapsområden kunde påbörja sin bostadskarriär genom att få ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. Då hade omvandlingen av områdena från sociala problemområden till fungerande blandade områden kunnat ta fart på allvar. Men icke! Ett återinförande av principen "ingen malmöbo ska äga mer jord än som får plats i en blomkruka" ger inga framgångsvibbar precis.

I övrigt nämns inget om simarenan som ska ersätta Aq-va-kul. Till malmöbornas förfång står denna fråga helt stilla eftersom vänsterledningen inte är överens. Och så ska biltullar införas.....Huvva!

måndag 11 oktober 2010

Stadsdelar i Malmö - 10, 5 eller inga.

En fråga som dykt upp i dagarna är att Reepalu vill minska antalet stadsdelsnämnder i Malmö från tio till fem. Spontant låter ju detta som en bra idé. Särskilt med tanke på att kostnaden för bara den dubbeladministration som själva organisationen med tio stadsdelsförvaltningar för med sig är på över 200 miljoner varje år.

Malmömoderaterna har under alla år som Malmö har haft denna organisation protesterat högljutt mot slöseriet med skattebetalarnas pengar. Skattepengar ska i så liten utsträckning som möjligt gå till administration. Men vår kritik mot stadsdelsorganisationen handlar om mycket mer än pengar och byråkrati.

Organisationen infördes under parollen "århundradets demokratireform". Något som sedan i oberoende utvärderingar visade sig ha blivit en stor flopp. Det fanns inget så tydde på att tio så kallade lokala fullmäktige runt om i staden hade förbättrat kontakten mellan medborgarna och stadens politiker. Däremot hade politikernas kontakt med kommunens tjänstemän förbättrats avsevärt. Knappast värt 200 mkr, eller hur?

Härutöver innebär stadsdelsindelningen av Malmö en rad nackdelar vad avser valfrihet och rättvisa. Konstgjorda gränser mellan olika delar av Malmö har i praktiken inneburit en förstärkt segregation av staden. Stadsdelsförvaltningarna värnar "sina" medborgares intressen och detta kan i praktiken innebära att t ex dyra platser på äldreboenden läggs ner i en stadsdel samtidigt som nya byggs i en annan. Ett oförsvarbart slöseri med resurser! Barnfamiljer kan i praktiken nekas plats på den mest närliggande förskolan bara för att den råkar ligga på fel sida om stadsdelsgränsen osv osv.

En annan orättvisa är finansieringen. Varje stadsdel får varje år en påse med pengar att fritt fördela på vård, skola och omsorg mm. Därför ser också kvaliteten på verksamheterna i stadsdelarna olika ut. Till exempel finns det bara pengar till s k demensteam i fyra av Malmös tio stadsdelar vilket bl a har lett till en dam i Limhamn under ett helt år inte fick det professionella stöd hon behövde för att kunna duscha.

Nej, Reepalu, det behövs större förändringar än att bara minska antalet stadsdelar i Malmö.

söndag 19 september 2010

Rösta för ett framgångsrikt Malmö!

En ödesdag för Malmö idag. Alliansen har kommit överens om hur vi vill förbättra skolresultaten i alla Malmös skolor. De rödgröna i Malmö har inte lagt ett enda gemensamt förslag.

Alliansen i Malmö har kommit överens om att införa motprestation för socialbidrag för att alla som kan jobba aktivt ska kunna närma sig arbetsmarknaden. De rödgröna i Malmö har inte ett enda gemensamt förslag.

Alliansen i Malmö har kommit överens om att ge mer makt till Malmös äldre så att de kan välja och välja bort omsorg de inte är nöjda med. De rödgröna vill de göra valen åt våra äldre.

Alliansen i Malmö tänker ta krafttag mot kriminaliteten. De rödgröna i Malmö tänker fortsätta daltandet med med brottslingarna. De rödgröna på riksplan har ingen gemensam rättspolitik och Ohly vill sätta svängdörrar för de grövsta våldsbrottslingarna på Sveriges fängelser.

Valet är ditt!

tisdag 31 augusti 2010

Var är Malmösossarna?

Malmösossarna lyser med sin frånvaro denna valrörelse. De har ännu inte lämnat några besked om vad de tänker genomföra för reformer för att förbättra Malmö Det råder uppenbarligen fullständig idétorka på Folkets hus.

I snart 16 år har socialdemokraterna styrt Malmö. Resultatet av detta styre är föga tilltalande. Drygt en femtedel av Malmös elever kommer inte in på nationellt program på gymnasiet. Staden är starkt segregerad med en oförsvarbart stor del av befolkningen som lever i utanförskap. Föräldrar upplever att de inte har något inflytande över barnomsorgen. Kommunen särar på äldre som vill bo tillsammans. Maten vid äldreboendena är på många håll undermålig. Kriminaliteten är så påtaglig att många känner rädsla för att röra sig ute på gator och torg.

Igår presenterade Alliansen i Malmö 117 punkter för ett bättre Malmö. Det är hög tid att vänsterkartellen ger sig in i matchen.

måndag 23 augusti 2010

Framgång för hela Malmö!

Alliansen leder betryggande på riksplan, men i Malmö är valutgången fortfarande oviss. Malmömoderaterna går till val under parollen "Framgång för hela Malmö". Efter över 400 besök på Malmöbornas arbetsplatser, föreningar och olika evenemang där vi har lyssnat på Malmöbornas synpunkter, funderingar och åsikter kan vi med fog konstatera att (S) har misslyckats under sitt 16 år långa maktinnehav.

Reepalu har tillsammans med V och MP skapat Sveriges mest segregerade stad, skolor med Sveriges sämsta resultat, en äldreomsorg utan valfrihet där de äldre i det närmaste mest missnöjda i landet. Vi kan också konstatera att Sveriges farligaste stadsdel ligger i Malmö. Detta är en skrämmande bild som också bekräftas i SKL:s öppna jämförelser av skola och äldreomsorg, tidningen Fokus kommunranking och BRÅ:s statistik.

Rimligen borde ovanstående ha resulterat i en mängd förslag från Malmös rödgröna ledning på hur man tänker åtgärda problemen. Men de enda skarpa förändringsförslagen som hittills har förts fram är att de tänker göra kraftiga nedskärningar i välfärden, alternativt höja kommunalskatten kraftigt om Alliansen vinner valet på riksplan. Alltså inte ett enda reformförslag för en bättre skola, en mer framgångsrik integrationspolitik, för minskad brottslighet eller för högra livskvalitet för Malmös äldre. Malmöborna förtjänar en ledning som vill göra hela Malmö framgångsrikt och som inte nöjer sig med att få priser för sina vackra byggnader och för sitt klimatengagemang.